Emotion (87-5001), by Kim Jae Im, Korea
Emotion (87-5001) , 1987
Kim Jae Im, Korea