Rhytm (87-6001), by Kim Jae Im, Korea
Rhythm (87-6001) , 1987
Kim Jae Im, Korea