Creation (1), by Kim Jae Im, Korea
Creation (1), 1993
Kim Jae Im, Korea